Koreguotas miesto teritorijos planas

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Pirmadienį Savivaldybėje visuomenei pristatyti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniai. Koreguojamas Mažeikių miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2009 m. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Tikslas – koreguoti (ar naujai integruoti) kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane.

10 metų laikotarpiui

Kaip informavo UAB „Atamis“ projekto koordinatorė Eleonora Grablevskienė, Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai buvo suformuoti 10 metų laikotarpiui ir bendruoju planu buvo numatyta paruošti kvartalų erdvines koncepcijas – reikalingų sklypų bei visuomeninių erdvių, komunikacijų koridorių, autotransporto, dviračių ir pėsčiųjų eismo tinkle suformavimas, įvertinant trūkstamus ryšius, eismo pralaidumą tarp atskirų miesto rajonų.

Sprendiniai

Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ paukščių ir buveinių apsaugai svarbių teritorijų – Ventos upės slėnio ir Ventos upės – tvarkymo plano sprendiniai, taikomi Mažeikių miesto teritorijos daliai ir jo prieigoms, perkeliami į šio bendrojo plano koregavimo sprendinius tikslinant Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniuose numatytas teritorijas. Tvarkymo plane iškelti pagrindiniai uždaviniai, susiję su Ventos upės slėnio teritorijos rekreacinės funkcijos sustiprinimu bei gamtinės aplinkos išryškinimu, užtikrinant ekologiškai svarbios vietovės apsaugą.

Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose Mažeikių miesto teritorija suskirstyta pagal planuojamus žemės naudojimo interesus, išskiriant kiekvienai teritorijai nustatytą vyraujančią funkciją, atsižvelgiant į tai, kokia veikla šioje teritorijoje turėtų dominuoti.

Sprendiniai nustato esminius funkcinių zonų vystymo principus, formuojančius subalansuotą polifunkcinį miesto atskirų kvartalų užstatymą.

Konkretizuojant sprendinius, miesto funkcinės zonos detalizuotos į smulkesnius teritorinius vienetus, kuriems nurodoma galima vystymo strategija bei specialieji reglamentai.

Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo funkcinės zonos ir teritorijos tipai skirstomi į urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas.

Didinti supratingumą

Suplanuotais sprendiniais numatoma didinti institucijų ir visuomenės supratingumą apie kraštovaizdžio vertę, vaidmenį ir pokyčius, nustatyti ir patvirtinti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti arba kurti kraštovaizdį. Taip pat naujieji sprendiniai turi padėti išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi bei numatyti kraštovaizdžio savitumo, gamtos, kultūros paveldo išsaugojimą, naudojimą, pažinimą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, architektūros, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

Autorės nuotrauka

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode