Vadovų darbo užmokestį sudaro mėnesinė alga ir premija

Vaida GALDIKĖ

Taryboje patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas, pagal kurį UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Mažeikių vandenys“, UAB „Mažeikių autobusų parkas“, UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ ir UAB „Tavo pastogė“ vadovams bus skaičiuojamas atlyginimas.

Vertinami pagal rodiklius

Kaip informavo Savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėja Rima Podelienė, bendrovių vadovų darbo užmokestį sudaro mėnesinė alga ir premija: „Bendrovių vadovų mėnesinė alga susideda iš pastoviosios dalies, kuri nustatoma bazinio dydžio koeficientais, atsižvelgiant į bendrovės kategoriją ir kintamosios dalies, kuri priklauso nuo bendrovės tikslų įgyvendinimo ir veiklos rezultatų ir nustatoma finansiniams metams, atsižvelgiant į praėjusiais finansiniais metais pasiektus konkrečius bendrovės veiklos rezultatus. Veiklos rezultatai vertinami pagal praėjusių finansinių metų ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklius. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti 50 procentų bendrovės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.“

R. Podelienės teigimu, bendrovės vadovo mėnesinė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali būti didesnė už praėjusių finansinių metų bendrovės darbuotojų 5 vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius. „Maksimalus kintamos dalies dydis, įgyvendinus visų rodiklių grupių reikalavimus, negali viršyti 50 procentų pastoviosios dalies. Jeigu praėjusių metų bendrovės veiklos finansiniai rezultatai neigiami, mėnesinės algos kintamoji dalis nenustatoma, išskyrus atvejus, kai neigiami finansiniai rezultatai atsirado dėl aplinkybių, kurių bendrovės vadovas negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Tokiu atveju bendrovės vadovo atlyginimo kintamosios dalies dydis negali viršyti 20 procentų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Bendrovės valdyba už gerus darbo rezultatus ir gerą pareigų vykdymą, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, bendrovės vadovui iš bendrovės pelno gali skirti premiją, kurios dydis negali viršyti 4 jo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių, arba iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui – premiją, kurios dydis negali viršyti jo vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Jeigu asmeniui tais metais, už kuriuos numatoma skirti premiją, buvo paskirta drausminė nuobauda, premija neskiriama“, – kalbėjo R. Podelienė.

Pasak jos, pradėjus vadovo pareigas eiti naujam vadovui, jo darbo užmokesčio kintamoji dalis priklauso nuo praėjusių finansinių metų bendrovės veiklos rezultatų ir nustatoma atsižvelgiant į bendrovės veiklos vertinimo rodiklius, tačiau ne daugiau nei 35 procentai bendrovės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Skiriama pašalpa

Apraše taip pat numatyta, kad valdybos sprendimu bendrovių vadovams gali būti skiriamos materialinės pašalpos,vadovaujantis patvirtintais bendrovės įstatais – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų.

Tarybos narę Liną Rimkienę domino, kaip yra su kitais rajono įstaigų vadovais, ar jiems numatyta tokio pat dydžio pašalpa: „Kiek man žinoma, tokia praktika nebuvo taikoma, kodėl daroma išimtis būtent kontroliuojamų įmonių vadovams?“

R. Podelienės teigimu, tai nėra išimtis, visa tai apspręsta LR vyriausybės nutarime „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“, kurio rekomendacijomis parengtas ir šitas aprašas. A. Tenys paaiškino, kad šiandien kalbama tik apie uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokestį, o ne apie biudžetinių įstaigų. Joms taikoma kita tvarka. „Visgi, manau, kad penkių asmenų išskyrimas gali turėti korupcijos apraiškų, todėl kviečiu atkreipti dėmesį į tai, kad materialinė pašalpa būtų skiriama visų įstaigų vadovams vienoda, o jeigu nesutinkate, šalinti šitą nuostatą iš aprašo“, – neatlyžo L. Rimkienė. Meras pasiūlė tai apsvarstyti kituose komitetuose, paruošus naujus sprendimo projektus, o siūlomam klausimui pritarti.

17 balsavus „už“, vienam susilaikius, kontroliuojamų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas patvirtintas.

Autorės nuotrauka

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode