Reklama 2

Kas slypi už ribos?

 

Vytas ALEKNAVIČIUS

Kovo 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Naujojoje Akmenėje gyvenančio rašytojo Vytauto Almanio naujos knygos „Už ribos“ pristatymas. 81 metų knygos autorius – miškininkas bei aplinkosaugininkas – knygą parašė prieš gerus trisdešimt metų, bet vis atidėliojo išspausdinti. Renginyje dalyvavo  ir rašytojo sūnus, Ventos regioninio parko direktorius literatas Andrius Almanis.

1961–1970 m. autorius gyveno ir dirbo mįs­lin­game Al­ta­jaus kraš­te, apie kurį V. Almanis pasakoja ir savo knygose.

„Už ri­bos“ – tai kaž­kas mis­tiš­ko, ste­buk­lin­go. Kaž­kas už mū­sų. Ski­ria­ma ne vien at­ra­dė­jui. Juk vi­si no­ri­me kaž­ką at­ras­ti. Ir ne­bū­ti­nai Al­ta­ju­je. Ga­li­ma čia pat. Pa­ma­ty­ti už ri­bos. Taip ki­lo min­tis pa­ra­šy­ti, kas yra už mū­sų su­pra­ti­mo. Iš pra­džių bu­vau pa­si­da­vęs po­pu­lia­riam po­žiū­riui – iš­klo­ti gir­dė­tas mis­ti­nes is­to­ri­jas. Ga­liau­siai paban­džiau pa­sa­ko­ti apie rea­lų gy­ve­ni­mą, ja­me ieš­kant at­sa­ky­mo, kas dar yra už mū­sų. Vi­so­kių ga­li bū­ti įsivaiz­da­vi­mų. Vie­ni ieš­ko­to­jai Al­ta­ju­je no­rė­jo ras­ti ri­bą kaip geog­ra­fi­nę vie­tą, kur bai­gia­si rea­ly­bė ir pra­si­de­da ne­ži­nia, kas už mū­sų su­pra­ti­mo. Kny­go­je yra epi­zo­das, kaip Al­ta­ju­je pa­si­me­čiau su ma­ža­me­čiu sū­nu­mi Andriumi, bū­da­mi vie­nu­du. Jo ieš­ko­da­mas pa­ty­riau neap­sa­ko­mą įtam­pą. Ga­liau­siai pa­su­kau tei­sin­ga kryp­ti­mi, kai pa­ma­čiau vai­ko pė­das ak­me­ny­je. Nors rea­ly­bė­je neį­ma­no­ma, juk nė dramb­lys neįs­paus­tų ak­mens. Įvy­kis tapo ma­no as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi, po to ėmiau bū­ti pa­sta­bes­nis pa­na­šiems reiš­ki­niams, – pasakojo V. Almanis. – Vie­ti­niams tai įpras­tas dalykas. Jie kažkaip nu­ma­to, kas bus prie­ky­je. Ir ne­bū­ti­nai ko­kie gud­rūs tai­gie­čiai, pavyz­džiui, fi­lo­so­fuo­jan­tys, pra­na­šys­tes dės­tan­tys. Iš tik­ro – ir pa­keiks­no­ja, ir pa­ge­ria. Pap­ras­ti, bet tu­rin­tys suvo­ki­mą ki­to­kį ne­gu mū­sų, at­vy­kė­lių – lai­ko ir erd­vės su­vo­ki­mą.“

Pasak knygos autoriaus, tai įma­no­ma ir ne vie­ti­niams. Gy­ve­ni čia, kur lai­kas spau­džia: kur nors vė­luo­ji, ko nors ne­spė­ji pa­da­ry­ti. Ten vis­kas dings­ta. Ki­taip bū­ni – tik pa­ts su sa­vi­mi. At­ro­do, taip ga­lė­tų ir me­tai praei­ti. Ga­li­ma net su­tik­ti žmo­gų, ku­rio ne­bė­ra. Pa­si­mes­ti lai­ke. Praei­na sa­vai­tės, o, at­ro­do, išė­jai va­kar ir jau grįž­ti.

„Kur dings­ta lai­kas – jei mo­kė­čiau paaiš­kin­ti, gal ap­gin­čiau ko­kį moks­li­nį dar­bą. Ne­ga­liu paaiš­kin­ti.

Yra po­pu­lia­rus su­vo­ki­mas, kad rei­kia skai­ty­ti ypa­tin­gas kny­gas, il­gai me­di­tuo­ti, kaip Hi­ma­la­jų iš­min­čiai da­ro, kad sa­vo­tiš­kai ke­liau­tum lai­ku. Iš tik­rų­jų – ne. Pa­si­tai­ko iš nie­ko, – samprotavo svečias. – Kny­go­je yra sky­re­lis „Kai rei­kės – pa­šauks“. Ne­rei­ka­lin­ga nei ži­no­ji­mas ar pa­žin­tys. Ne­bū­ti­nas ir gud­ru­mas. Ga­li­ma tu­rė­ti ir pla­ną pa­tek­ti už tos ri­bos, bet ne­pa­siek­si. Tu­ri at­si­tik­ti sa­vai­me. Ne­ra­šiau ir ne­ra­šy­siu, bet paat­vi­rau­siu. Bui­ti­nia­me gy­ve­ni­me sle­gia rū­pes­čiai, kad kaž­kas ne­pa­da­ry­ta, kad tu­ri pi­ni­gi­nių pro­ble­mų, o kai Al­ta­ju­je ky­li į kal­nus, vis ma­žiau vis­ko. Vis nu­me­ti. Pas­kui net mais­tą nu­me­ti – ne­be­rei­ka­lin­gas. Ga­liau­siai ži­no­da­vo­me taip bū­siant. Aps­kai­čiuo­ji, kiek mė­ne­sio ke­lio­nei rei­kės val­gio, kiek su­val­gai įpras­tai, su­si­krau­ni į kup­ri­nes, o pa­sku­ti­nę akimir­ką pu­sę ga­liau­siai iši­mi, nes jau ži­nai, kad ne­rei­kės. Ga­liau­siai iš tos pu­sės dar pu­sę iš­do­va­no­ji ar paprasčiau­siai pa­lie­ki tuo me­tu ne­gy­ve­na­mo­se tuš­čio­se kal­nų tro­be­lė­se. Ar už ri­bos pra­si­de­da ant­gam­tiš­kas pasau­lis, į ku­rį ga­li­ma pa­tek­ti dva­siš­kai ty­ram? Taip, bet be­dva­sis nie­kada to ne­pa­­jus, tačiau, jei ty­ras, ga­li neieš­ko­ti kaž­ko už ri­bos, ten pa­ten­ki visai to ne­ži­no­da­mas. Juk, kai rei­kės – pa­šauks.“

V. Almanio teigimu, Al­ta­ju­je dė­kin­gos są­ly­gos dva­si­nei lais­vei. Ten kiek be­dirb­tum už­dirb­tum, už tą pi­ni­gą nie­ko ne­pri­si­pirk­si, to­dėl vie­ti­niai sa­vai­me at­si­lais­vi­na nuo val­diš­kų dar­bų, nuo bui­ties. Ne taip, kaip mū­sų pasau­ly­je, kur žmo­gus no­ri vis kaup­ti ir tu­rė­ti dau­giau.

„Manęs paklausia – gal už tos ri­bos yra vien iliu­zi­jos? Kaip čia pa­sa­kius, kad neat­ro­dy­tų bai­siai... Iliu­zi­ja – ir­gi tam tik­ra ma­te­ri­ja. Pa­sau­ly­je ar vi­sa­to­je nė­ra tuš­čios erd­vės. Beo­rės. Va­kuu­mo. Daug kas pri­klau­so nuo suvo­ki­mo. Paprastai gyvenime žmogus neturi ramybės, o šioje knygoje jis jaučiasi pilnatvėje ir ramybėje. Mano personažai ne išgalvoti, o atrinkti iš tikro gyvenimo, apipinti keistais įvykiais bei nutikimais, bet lieka kažkas nepasakyta ir paliekama tarsi už ribos“, – sakė rašytojas V. Almanis.

Autoriaus nuotrauka

Komentarai  

0 #21 usicoxufinar 2018-04-22 21:42
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #20 ifxaqawa 2018-04-22 21:27
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #19 amuxodeqiej 2018-04-22 21:27
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #18 ucuowasat 2018-04-22 21:11
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #17 oeduiimnicex 2018-04-22 21:06
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #16 ipagechez 2018-04-22 21:04
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #15 owolanagenib 2018-04-22 20:51
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #14 ohizafaqotec 2018-04-22 20:49
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #13 feokoxsihu 2018-04-22 20:45
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #12 aagahorusog 2018-04-22 20:30
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode